Контактна інформація

АДРЕСА: Українa
18015, Черкаси, Гоголя, 315 к.1
        E-mail:  
audit24@i.ua
 
+38 (0472) 54-32-62
+38 (067) 472-37-49
+38 (050)  443-09-63
+38 (096) 242-81-94
+38 (063) 377-09-46
 

Курси валют

Порядок заповнення декларації митної вартості. Частина 1
Офіційні роз'яснення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29.03.2012 N 416

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 квітня 2012 р. за N 563/20876

ПОРЯДОК

заповнення декларації митної вартості

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає загальні правила заповнення декларації митної вартості (далі - ДМВ), яка використовується для митних цілей:

декларантами - при визначенні та заявленні митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України;

митними органами - при здійсненні контролю за правильністю визначення заявленої декларантом митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України.

Термін вживається у цьому Порядку у такому значенні:

 

непрямий платіж - це платіж покупця на адресу третьої особи на користь продавця, вартість поставки будь-яких товарів покупцем на користь продавця тощо.

2. Форми декларації митної вартості визначені додатками до Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року N 1766.

3. ДМВ подається в установленому порядку до підрозділу митного оформлення, що проводить митне оформлення товарів, одночасно з вантажною митною декларацією (далі - ВМД) та іншими необхідними для митного оформлення документами.

4. ДМВ подається в одному примірнику, який залишається у справах підрозділу митного оформлення.

За бажанням декларанта ДМВ може подаватися у двох примірниках, один з яких з відповідними відмітками митного органу повертається декларанту.

5. ДМВ складається з основного аркуша, який містить дві частини і заповнюється на товари одного - трьох найменувань.

За наявності в партії товарів більше трьох найменувань використовуються додаткові аркуші, кожний з яких заповнюється за формою, яка відповідає частині другій основного аркуша.

Додаткові аркуші можуть бути використані тільки в тому разі, якщо всі дані, заявлені в першій частині основного аркуша ДМВ, повною мірою стосуються й товарів, зазначених у додаткових аркушах цієї ДМВ.

6. ДМВ заповнюється українською мовою із застосуванням комп'ютерної техніки. Бланки ДМВ друкуються декларантом на білому папері формату А4. Технічні характеристики паперу, призначеного для виготовлення бланків ДМВ за допомогою комп'ютерної техніки, повинні забезпечувати належну якість відбитків службових штампів і печаток митних органів, що використовуються для оформлення ДМВ.

Кожний аркуш ДМВ повинен бути підписаний декларантом.

7. Вартісні показники в ДМВ виражаються дробовим числом з точністю до сотих (до 2 знаків після коми).

8. При заповненні ДМВ використовуються класифікатор умов поставки, класифікатор документів, класифікатор митних органів України та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, класифікація країн світу, класифікація валют.

9. За відсутності в будь-якій графі ДМВ місця, потрібного для зазначення відомостей, допускається запис їх на зворотному боці відповідного аркуша ДМВ із зазначенням графи, якої стосується цей запис. Такий запис засвідчується підписом і печаткою декларанта, який вчинив запис, а у відповідних графах ДМВ робиться відмітка "Див. на звороті".

10. Декларант самостійно заповнює всі графи ДМВ відповідно до порядку їх заповнення, за винятком граф, призначених для відміток митного органу.

II. Порядок заповнення ДМВ

1. Порядок заповнення граф ДМВ митним органом

1. Посадовими особами підрозділу митного оформлення заповнюється графа ДМВ "Для відміток митного органу".

2. В основному і додаткових аркушах проставляється реєстраційний номер ДМВ, який повинен відповідати номеру ВМД.

В першій частині основного аркуша, крім реєстраційного номера ДМВ, повинно бути зазначене рішення посадової особи митного органу, яка перевірила дані, наведені в ДМВ, прийняте за результатами контролю правильності визначення митної вартості.

3. Запис про рішення митного органу про правильність визначення митної вартості товарів учиняється таким чином:

якщо в митного органу немає зауважень щодо заявленої декларантом митної вартості, то в основному аркуші ДМВ учиняється запис "митну вартість визнано";

якщо декларантом надано відомості не в повному обсязі або митний орган має зауваження щодо цих відомостей і в установленому порядку необхідно здійснити додаткову перевірку даних, зазначених у ДМВ, та їх уточнення, заповнення графи "Для відміток митного органу" першої частини основного аркуша ДМВ здійснюється відповідно до пункту 11 Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року N 1766.

У разі підтвердження заявленої митної вартості додатковими документами вчиняється запис "митну вартість визнано", у разі неподання декларантом документів в установлений строк або відмови від їх подання вчиняється запис "Рішення про визначення митної вартості товарів від ____ N ____".

У разі випуску товарів у вільний обіг під гарантійні зобов'язання заповнення графи "Для відміток митного органу" ДМВ здійснюється відповідно до порядку випуску товарів у вільний обіг під гарантійні зобов'язання при ввезенні їх на митну територію України.

2. Порядок заповнення граф ДМВ-1 декларантом

Частина перша основного аркуша ДМВ-1

Графа 1

Зазначаються найменування, місцезнаходження іноземної особи (підприємства) - продавця товару, літерний код альфа-2 країни місцезнаходження відповідно до Класифікації країн світу.

Графа 2(а)

Зазначаються найменування, місцезнаходження, літерний код альфа-2 країни місцезнаходження відповідно до класифікації країн світу й код за ЄДРПОУ підприємства на території України, яке є покупцем товарів.

Графа 2(б)

Зазначаються найменування, місцезнаходження, літерний код альфа-2 країни місцезнаходження відповідно до класифікації країн світу й код за ЄДРПОУ підприємства, яке декларує та пред'являє митному органу товари.

Графа 3

Зазначаються скорочене літерне найменування умов поставки згідно з класифікатором умов поставки, літерний код альфа-2 країни поставки відповідно до класифікації країн світу, через пропуск - назва цього географічного пункту (наприклад: CIF UA Одеса, FOB US Нью-Йорк тощо).

Графа 4

Зазначаються коди згідно з класифікатором документів, номери, дати рахунків-фактур (інвойсів), виставлених продавцем покупцеві, або рахунків-проформ.

Графа 5

Зазначаються код згідно з Класифікатором документів, номер, дата укладення договору (контракту) про поставку товарів, а також змін до нього - за наявності.

Графа 6

Зазначаються номери й дати рішень, прийнятих за попередніми договорами (контрактами) цього покупця з цим самим продавцем, якщо в митного органу були зауваження до даних, що зазначаються в графах 7 - 9 ДМВ-1. Наводяться найменування й код митного органу, який здійснював митне оформлення товару, і зміст зауваження.

Графи 7(а), 7(б)

Відмічається знаком "Х" потрібна відповідь ("так" або "ні").

Графи 8(а), 8(б)

Відмічається знаком "Х" потрібна відповідь ("так" або "ні").

У разі відповіді "так" наводяться подробиці, тобто зміст умов, які мали вплив на ціну договору, наприклад наявність вимоги щодо зустрічної поставки товару покупцем або надання ним будь-яких послуг продавцеві.

Розрахунок вартісного впливу цих умов або обмежень надається на зворотному боці ДМВ-1 із зазначенням документів, на підставі яких здійснювався розрахунок, а відповідна сума наводиться в графі 11(б) як непрямий платіж і враховується при визначенні ціни договору та митної вартості товару; у графі 8 учиняється запис "Див. на звороті".

Графа 9(а)

Відмічається знаком "Х" потрібна відповідь ("так" або "ні").

У разі відповіді "так" наводяться подробиці, що стосуються роялті та ліцензійних платежів, тобто виду платежу, за що він сплачений тощо. Суми цих платежів, які покупець повинен сплачувати продавцеві прямо чи опосередковано як умову продажу оцінюваних товарів, якщо такі платежі не були включені до ціни, що фактично сплачена або підлягає сплаті за товари, наводяться в графі 15.

Графа 9(б)

Відмічається знаком "Х" потрібна відповідь ("так" або "ні").

У разі відповіді "так" у графі 16 зазначається відповідна частина виручки від будь-якого подальшого перепродажу, передачі або використання оцінюваних товарів на митній території України, яка прямо чи опосередковано йде на користь продавця.

Графа 10(а)

Зазначається кількість додаткових аркушів до ДМВ-1 (кількість аркушів повинна відповідати номеру останнього аркуша мінус 2).

Графа 10(б)

Проставляються дата заповнення ДМВ-1, прізвище, ім'я та по батькові, особистий підпис та печатка декларанта.

Дані графи повинні збігатися з даними, зазначеними у ВМД.

Частина друга основного аркуша ДМВ-1 і додаткові аркуші до неї

Цей аркуш і додаткові аркуші до ДМВ-1 призначаються для розрахунку митної вартості за методом оцінки за ціною договору щодо товарів, які імпортуються.

На кожному аркуші зазначається його порядковий номер. В аркуші можуть бути наведені відомості щодо товарів від одного до трьох найменувань.

"Номер товару"

Зазначається номер відповідного товару з аналогічної графи ВМД або додаткового аркуша до неї.

"Код товару"

Зазначається код відповідного товару за УКТЗЕД.

Розділ А "Підстава для розрахунку"

Наводяться відомості про вартість імпортованого товару, що фактично сплачена або підлягає сплаті, а також про непрямі платежі, які в сумі є підставою для визначення митної вартості товару.

При розрахунку митної вартості враховується вплив умов поставки (графа 3) та інших умов договору (контракту) на ціну договору. За відсутності потреби проведення додаткових нарахувань до ціни договору чи відрахувань з неї заявлена ціна договору може дорівнювати митній вартості товарів, що імпортуються.

Графа 11 (а)

У першому рядку у валюті рахунку зазначається вартість товару, яка фактично сплачена або підлягає сплаті продавцеві.

Документальним підтвердженням заявленої вартості товару є рахунок-фактура (інвойс), зазначений у графі 4, який декларант повинен подати разом з ДМВ-1, або рахунок-проформа, який також зазначається в графі 4, банківські платіжні документи, якщо рахунок уже сплачено, договір (контракт) купівлі-продажу або про поставку товару.

У другому рядку графи зазначається сума в гривнях за рахунком (вартість, що фактично сплачена або підлягає сплаті).

У третьому рядку графи наводиться літерний код валюти рахунку (у дужках) відповідно до класифікації валют.

У четвертому рядку графи наводиться курс, за яким валюту перераховано у гривні. Перерахунок іноземної валюти в гривні здійснюється за курсом, установленим Національним банком України на дату прийняття ДМВ-1 до оформлення (тобто за тим самим курсом, що зазначений у відповідній графі ВМД).

Відомості в третьому та четвертому рядках повинні наводитися після тексту, а не в графах "Номер товару"/"Код товару".

Графа 11 (б)

Проставляється сума підтверджених документально непрямих платежів у гривнях, якщо про них було зазначено в графі 8(б).

Зазначається також підтверджена документами декларанта й розрахунками на зворотному боці аркуша ДМВ-1 величина поправки до ціни товару для випадків, коли мали місце відповідні обмеження або умови (розрахунок вартісної оцінки впливу цих поправок також наводиться на зворотному боці аркуша ДМВ-1). Якщо в графі 11(б) зазначено сумарний розмір непрямих платежів і величин поправок до ціни (або тільки величину поправки), то в графі обов'язково вчиняється запис "Див. на звороті", а на зворотному боці аркуша наводиться розшифровка загальної суми, зазначеної в графі 11(б).

Графа 12

Зазначається сума в гривнях складових митної вартості з граф 11(а) і 11(б).

Розділ Б "Додаткові нарахування до ціни договору, що не включені до розділу "А" і підлягають включенню до митної вартості"

У цьому розділі зазначаються додаткові нарахування, що не включені до ціни договору, передбачені статтею 267 Митного кодексу України й підтверджені документами (договорами, рахунками, товаротранспортними накладними, розрахунками на основі транспортних тарифів тощо). Якщо витрати, що підлягають урахуванню, здійснені покупцем в іноземній валюті, то в розділі "Г" наводяться дані перерахунку із зазначенням номерів граф ДМВ-1, коду валюти відповідно до класифікації валют, суми витрат в іноземній валюті й курсу перерахунку валют на дату прийняття ВМД для оформлення. У графах 13 - 17 ДМВ-1 усі дані наводяться в гривнях.

Графа 13

Зазначаються витрати покупця, що не ввійшли до ціни договору (графа 11(а)), тобто не включені продавцем до рахунку-фактури, виставленого покупцеві, але мали місце у зв'язку з увезенням оцінюваних товарів на територію України та були сплачені або підлягають сплаті покупцем.

Графа 13(а)

Зазначаються, якщо раніше не були включені до ціни договору, здійснені покупцем витрати на комісійні та інші посередницькі послуги (за винятком комісійних за закупівлю).

Якщо ДМВ-1 заповнюється на товари декількох найменувань, то зазначені витрати розподіляються між товарами кожного найменування пропорційно їх вартості, зазначеній у графі 12.

Якщо зазначені витрати сплачено в іноземній валюті, то подробиці перерахунку їх у гривні зазначаються в розділі "Г".

Графа 13(б)

Зазначаються витрати покупця на контейнери, тару й пакування, якщо ці витрати раніше не були включені до ціни договору та якщо відповідно до УКТЗЕД ці контейнери, тара й пакування розглядаються як одне ціле з товарами, що підлягають оцінці.

У цьому разі під контейнером розуміється вид тари. Контейнери, що використовуються для транспортування товару, у цій графі не зазначаються: дані про вартість їх використання наводяться в графі 17(а).

Якщо використовується багатооборотна тара, то її вартість при кожній поставці товарів розподіляється пропорційно кількості товарів у кожній партії. Пропорційний розподіл витрат на тару (тобто перенесення її вартості частками на кожну партію) приймається митним органом за умови, що такий розподіл знайшов відображення в договорі (контракті) або підтверджений будь-яким іншим документом.

До витрат на тару не належать окремо сплачені кошти за повернення тари продавцеві.

Якщо витрати на тару сплачено в іноземній валюті, то подробиці перерахунку їх у гривні зазначаються в розділі "Г".

Графа 14

Графа заповнюється, якщо безоплатно або за зниженими цінами надавались товари і послуги для використання їх у зв'язку з виробництвом та продажем на експорт в Україну товарів, що ввозяться; зокрема, товари, що оцінюються, увозяться в Україну за договорами (контрактами) про переробку за межами України.

Якщо витрати, що враховуються в графах 14(а) - 14(г), сплачено в іноземній валюті, то подробиці перерахунку цих витрат у гривні наводяться в розділі "Г".

Графа 14(а)

Зазначається в гривнях вартість сировини, матеріалів, деталей, напівфабрикатів та комплектувальних виробів тощо, які були надані покупцем продавцеві безоплатно або за зниженими цінами для використання у зв'язку з виробництвом та продажем на експорт в Україну товарів, що оцінюються.

Вартістю товарів та послуг, наданих продавцеві для виготовлення товарів, що оцінюються, є ціна їх купівлі, сплачена покупцем при закупівлі їх у третіх осіб. Якщо ці товари виготовлено особисто покупцем або взаємозалежною з ним особою, то як їх вартість приймається вартість їх виготовлення, підтверджена відповідною бухгалтерською документацією покупця.

Якщо покупцем були надані продавцеві будь-які послуги з обробки або переробки сировини, матеріалів, деталей, напівфабрикатів та комплектувальних виробів, з їх доставки чи зберігання тощо, то вартість цих послуг (при розрахунку митної вартості) ураховується за тією ціною, за якою вони були придбані покупцем.

Графа 14(б)

Зазначається в гривнях вартість інструментів, штампів, шаблонів та аналогічних предметів, які були надані покупцем продавцеві безоплатно або за зниженою ціною для використання у зв'язку з виробництвом та продажем на експорт в Україну товарів, що оцінюються.

Графа 14(в)

Зазначається в гривнях вартість матеріалів, які прямо чи опосередковано були надані покупцем продавцеві безоплатно або за зниженими цінами для використання у зв'язку з виробництвом та продажем на експорт в Україну товарів, що оцінюються.

Графа 14(г)

Зазначається в гривнях вартість виконаних покупцем для продавця й наданих йому покупцем безоплатно або за зниженими цінами інженерних і дослідно-конструкторських робіт, дизайну, художнього оформлення, ескізів та креслень, що використовуються продавцем при виробництві товарів, що оцінюються. При розрахунку митної вартості вартість цих робіт і послуг ураховується за вартістю, за якою вони придбані або виконані покупцем.

При цьому не включається до митної вартості товарів, що імпортуються, вартість інженерних і дослідно-конструкторських робіт, дизайну, художнього оформлення, ескізів та креслень, виконаних на території України.

Графа 15

Зазначається в гривнях сума роялті та ліцензійних платежів, які стосуються оцінюваних товарів та які покупець сплачує прямо чи опосередковано як умову продажу оцінюваних товарів, якщо такі платежі не включені до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті. Зазначені платежі можуть включати платежі, які стосуються патентів, знаків для товарів і послуг та авторських прав. Витрати на право відтворення (тиражування) оцінюваних товарів в Україні не повинні додаватися до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари.

Якщо зазначені витрати сплачено в іноземній валюті, то подробиці перерахунку їх у гривні наводяться в розділі "Г".

Графа 16

Зазначається сума тієї частини виручки від будь-якого подальшого перепродажу, передачі або використання товарів на митній території України, яка прямо чи опосередковано йде на користь продавця.

Графа 17

При визначенні митної вартості товарів, що ввозяться на митну територію України, ураховуються фактичні витрати на доставку їх у місце ввезення на митну територію України.

Якщо витрати, зазначені в графах 17(а) - 17(в), сплачено в іноземній валюті, то подробиці перерахунку цих витрат у гривні наводяться в розділі "Г".

Графа 17(а)

Зазначаються в гривнях витрати на транспортування товарів у місце ввезення на митну територію України, якщо ці витрати відповідно до умов поставки (графа 3) не були включені до ціни договору (графа 11(а)).

Якщо транспортування здійснювалося на безоплатній основі або за допомогою власних транспортних засобів покупця, то до митної вартості включається сума, розрахована на підставі тарифів на перевезення відповідним видом транспорту, що діяли на дату транспортування товару.

Якщо відомості про тарифи на перевезення відповідним видом транспорту відсутні, то для розрахунку транспортних витрат повинні використовуватися дані бухгалтерського обліку з калькуляції транспортних витрат.

Якщо ДМВ-1 заповнюється на товари декількох найменувань, то витрати на транспортування їх у місце ввезення розподіляються між товарами різних найменувань пропорційно вазі цих товарів.

Графа 17(б)

Зазначаються в гривнях витрати на завантаження товарів, розвантаження та обробку, пов'язані з їх транспортуванням до моменту доставки товарів у місце їх увезення на митну територію України, якщо ці витрати не були включені до ціни договору, а були сплачені покупцем окремо (додатково).

Якщо ДМВ-1 заповнено на товари декількох найменувань, то витрати на завантаження, розвантаження та обробку товарів розподіляються між товарами різних найменувань пропорційно вазі цих товарів.

Графа 17(в)

Зазначаються в гривнях витрати на страхування товару, якщо вони не були включені продавцем до ціни договору й були сплачені чи підлягають сплаті покупцем окремо (додатково).

Якщо ДМВ-1 заповнюється на товари декількох найменувань, то витрати на страхування товарів різних найменувань розподіляються між цими товарами пропорційно їх вартості.

Графа 18

Зазначається в гривнях сума, отримана в результаті складання сум, зазначених у графах 13(а), 13(б), 14(а), 14(б), 14(в), 14(г), 15, 16, 17(а), 17(б), 17(в) ДМВ-1.

Розділ В "Списання сум, включених до розділу "А"

У цьому розділі можуть бути зазначені за наявності документального підтвердження суми витрат, що підлягають виключенню з ціни договору, фактично здійснені на операції з доставки товару після ввезення його на митну територію України, тобто доставки з місця ввезення в місце доставки товару.

У графах 19 - 22 усі дані зазначаються в гривнях.

Якщо фактичні витрати здійснено в іноземній валюті, то в розділі "Г" або на звороті відповідного аркуша ДМВ-1 наводяться дані перерахунку із зазначенням номерів граф з розділу "В" ДМВ-1, код валюти відповідно до класифікації валют, сума витрат в іноземній валюті й курс, за яким цю валюту перераховано в гривні, на дату прийняття ДМВ-1 до оформлення.

Графа 19

Якщо договором (контрактом) передбачено виконання робіт з будівництва, спорудження, складення, технічного обслуговування або подання технічної допомоги, які здійснюються після ввезення товарів на митну територію України, і в рахунку-фактурі (інвойсі) виділено окремою позицією суми витрат на цю діяльність, то декларантом можуть бути зазначені в графі відповідні суми.

Графа 20

Якщо в рахунку-фактурі (інвойсі) окремо визначено витрати на доставку товару в місце призначення після ввезення його на митну територію України, то декларантом можуть бути зазначені в графі ці витрати для виключення їх з ціни договору при розрахунку митної вартості.

Якщо договором (контрактом) передбачено, наприклад, такі умови поставки, як CIP, CPT чи DDP або некоректно використано термін CIF у разі доставки товару в місце призначення на митній території України, наприклад CIF-Київ, і до фактурної вартості ввійшли витрати на доставку товару в місце призначення, то для виокремлення цієї частки витрат з ціни договору або із загальної суми цих витрат і для окремого обліку транспортних витрат на доставку товару в місце ввезення на територію України й з цього місця в місце доставки потрібно окремо зазначити їх у рахунку-фактурі (інвойсі).

Коментарії (0)Add Comment

Написати коментарій
менше | більше

security code
Напишіть вказані букви


busy