Контактна інформація

АДРЕСА: Українa
18015, Черкаси, Гоголя, 315 к.1
        E-mail:  
audit24@i.ua
 
+38 (0472) 54-32-62
+38 (067) 472-37-49
+38 (050)  443-09-63
+38 (096) 242-81-94
+38 (063) 377-09-46
 

Курси валют

Прийняття попередніх рішень про класифікацію товарів згідно з УКТЗЕД
Офіційні роз'яснення

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.12.2011

м. Київ

N 1740


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 лютого 2012 р. за N 193/20506


Про затвердження Порядку прийняття попередніх рішень про класифікацію та кодування товарів згідно з УКТЗЕД

Відповідно до статей 312, 313 Митного кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 N 446,


НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок прийняття попередніх рішень про класифікацію та кодування товарів згідно з УКТЗЕД, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної митної служби України:

від 04.04.2005 N 238 "Про затвердження Порядку прийняття попередніх рішень щодо класифікації та кодування товарів в УКТЗЕД", зареєстрований в Міністерстві юстиції 28.04.2005 за N 449/10729;

від 05.03.2007 N 187 "Про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 04.04.2005 N 238", зареєстрований в Міністерстві юстиції 22.03.2007 за N 258/13525.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) та Департаменту класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД Державної митної служби України (Гутнік А. Є.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

Міністр

Ф. Ярошенко

ПОГОДЖЕНО:


Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. П. Клюєв


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
27.12.2011 N 1740

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
8 лютого 2012 р. за N 193/20506

Порядок
прийняття попередніх рішень про класифікацію та кодування товарів згідно з УКТЗЕД

I. Загальні положення

1.1. Цим Порядком регламентовано процедуру прийняття попередніх рішень про класифікацію та кодування товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - попереднє рішення).

1.2. Терміни вживаються в цьому Порядку в таких значеннях:

заявник - у значенні, наведеному у статті 3 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

попереднє рішення - документ установленої форми, який приймається за результатами розгляду звернення заявника митними органами, перелік яких визначає Державна митна служба України (далі - уповноважені митні органи), або структурним підрозділом Державної митної служби України, відповідальним за здійснення контролю за класифікацією товарів згідно з УКТЗЕД (далі - Структурний підрозділ).

1.3. Попереднє рішення приймається стосовно товарів, які є об'єктом зовнішньоекономічного договору (контракту) до моменту їх доставки митному органу для здійснення процедур митного контролю та митного оформлення.

1.4. Попереднє рішення видається заявнику та діє протягом трьох років з дня його прийняття, якщо воно не втратило чинності або не було відкликане.

1.5. Після закінчення строку, зазначеного в пункті 1.4 цього розділу, попереднє рішення втрачає чинність, що не перешкоджає заявнику звернутися з новим запитом про прийняття попереднього рішення.

1.6. Оригінал попереднього рішення та його копія подаються до митного органу одночасно з документами для митного оформлення товарів, відомості про які наведені у цьому попередньому рішенні.

Посадова особа митного органу після звірення копії попереднього рішення з оригіналом повертає оригінал заявнику. Копія попереднього рішення залишається в митному органі.

1.7. Попереднє рішення застосовується всіма митними органами при митному оформленні.

Відсутність попереднього рішення не є підставою для відмови в митному оформленні.

1.8. При митному оформленні митні органи проводять ідентифікацію товару з метою встановлення відповідності його характеристик відомостям про товар, наведеним у попередньому рішенні.

1.9. У разі встановлення факту невідповідності товару відомостям, наведеним у попередньому рішенні, митний орган інформує про цей факт Структурний підрозділ (уповноважений митний орган), що видав попереднє рішення, після чого приймає рішення щодо митного оформлення пред'явленого товару згідно із законодавством.

1.10. Структурний підрозділ та уповноважені митні органи у межах своєї компетенції ведуть облік попередніх рішень в електронному вигляді та формують базу даних цих рішень.

1.11. Одержана в зверненні заявника інформація, що містить інформацію з обмеженим доступом, без згоди заявника не підлягає розголосу, переданню третім особам і державним органам, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

1.12. Заявник зобов'язаний у зверненні повідомити про вищезазначений характер інформації, що надається.

II. Подання звернення про прийняття попереднього рішення

2.1. З метою одержання попереднього рішення заявник направляє до Структурного підрозділу або уповноваженого митного органу письмове звернення про прийняття попереднього рішення про класифікацію та кодування товару згідно з УКТЗЕД (далі - звернення) щодо одного найменування (артикула) товару за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

2.2. Звернення повинно містити таку інформацію:

прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) фізичної особи - заявника;

найменування, місцезнаходження, код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України юридичної особи - заявника;

контактні телефони заявника та адресу, на яку необхідно надіслати попереднє рішення (відповідь) за зверненням.

2.3. До звернення заявником додаються документи, що містять відомості, необхідні для прийняття попереднього рішення:

зовнішньоекономічний договір (контракт);

технічні умови, технологічні схеми виготовлення товару (за наявності);

фотографії, креслення товару (за наявності);

дозволи й сертифікати уповноважених державних органів (за наявності);

специфікації, каталоги та паспортні дані про товар виробника (за наявності);

сертифікати походження товару, дозволи, маркувальні етикетки (за наявності).

Для встановлення додаткових характеристик і властивостей товару до звернення у разі потреби додаються зразки товару.

Документи подаються у вигляді оригіналів або їх копій, завірених у встановленому законодавством порядку. Якщо оригінали документів складені іноземною мовою, заявник має забезпечити їх переклад на українську мову.

2.4. Звернення повинно бути підписане:

керівником юридичної особи та скріплене його печаткою;

фізичною особою.

2.5. Якщо звернення подається в інтересах юридичної або фізичної особи її представником, до звернення додається копія довіреності, оформленої відповідно до вимог законодавства.

III. Розгляд звернення та прийняття попереднього рішення

3.1. Реєстрація звернення відбувається в день його фактичного отримання Структурним підрозділом (уповноваженим митним органом).

3.2. Строк прийняття попереднього рішення - 30 днів з дня реєстрації звернення.

3.3. Керівник (або його заступник) Структурного підрозділу (уповноваженого митного органу) може прийняти рішення про продовження строку розгляду звернення понад 30-денний строк, але не більше ніж на 15 календарних днів, про що Структурний підрозділ (уповноважений митний орган) повинен письмово повідомити заявника до закінчення 30-денного строку із зазначенням відповідних причин.

3.4. Якщо надані заявником у зверненні відомості про товар є недостатніми для прийняття попереднього рішення, Структурний підрозділ (уповноважений митний орган) протягом 10 робочих днів від дня реєстрації звернення повідомляє заявника про необхідність надання додаткових відомостей.

3.5. У випадку неподання заявником разом зі зверненням всіх необхідних відомостей для прийняття попереднього рішення строк прийняття попереднього рішення відраховується з дати подання заявником усіх необхідних документів.

3.6. У разі ненадання заявником передбачених цим Порядком відомостей або встановлення факту здійснення розгляду іншим уповноваженим митним органом чи Структурним підрозділом звернення цього заявника щодо одного і того самого товару Структурний підрозділ (уповноважений митний орган) відмовляє у розгляді звернення з обґрунтуванням причин, що стали підставою для відмови в прийнятті попереднього рішення, з поверненням проб і зразків товару (у разі їх наявності).

Відмова в розгляді звернення не перешкоджає повторному зверненню заявника за умови усунення причин, що були підставою для відмови.

3.7. Якщо Структурним підрозділом (уповноваженим митним органом) раніше було надано рішення про визначення коду товару стосовно товару, що є об'єктом зовнішньоекономічного договору (контракту) заявника, і таке рішення не змінено і не скасовано, то попереднє рішення не надається.

3.8. Електронна копія прийнятого попереднього рішення разом з наявними фото товарів протягом п'яти робочих днів з моменту прийняття розміщуються в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Державної митної служби України.

3.9. Попереднє рішення оформлюється на бланку Держмитслужби України (уповноваженого митного органу) за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.

3.10. Порядок заповнення граф попереднього рішення.

3.10.1. У графі 1 зазначається повна назва Структурного підрозділу (повне найменування уповноваженого митного органу), який видав попереднє рішення.

3.10.2. У графі 2 зазначається реєстраційний номер попереднього рішення.

Реєстраційний номер попереднього рішення має такий вигляд:

"ПРК - XXX - УУУУУУ - ZZ",

де "ПРК" - скорочена назва попереднього рішення;

"XXX" - перші три цифри коду структурного підрозділу Держмитслужби України (митного органу), що прийняв попереднє рішення;

"УУУУУУ" - порядковий номер попереднього рішення;

"ZZ" - останні дві цифри поточного року.

3.10.3. У графі 3 зазначаються в називному відмінку реквізити заявника (повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання), код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), контактний телефон).

3.10.4. У графі 4 зазначається дата видачі попереднього рішення.

3.10.5. У графі 5 зазначається десятизначна товарна підкатегорія згідно з УКТЗЕД.

3.10.6. У графі 6 зазначаються повна назва товару, його марка, модель, сорт, артикул, модифікація, розміри, розфасування, комплектність, виробник, країна походження.

3.10.7. У графі 7 зазначається детальний опис товару з наведенням усіх відомостей, що є визначальними для віднесення цього товару до десятизначної товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД, яка наводиться у графі 6. За потреби даються посилання на додатки до попереднього рішення, що містять зображення товарів, їх параметри, окремі характеристики тощо.

3.10.8. У графі 8 зазначається нормативно-правове обґрунтування прийняття попереднього рішення (посилання на нормативно-правові акти, Основні правила інтерпретації УКТЗЕД, відповідні примітки до розділів та груп, пояснення до товарних позицій УКТЗЕД тощо).

3.10.9. У графі 9 усі примірники попереднього рішення підписуються керівником (заступником керівника) Структурного підрозділу (уповноваженого митного органу).

3.10.10. У разі надання заявником зразків товару або його упакування (тари) на зворотному боці попереднього рішення відображається фотографія товару та/або його упаковки.

3.11. Оригінал попереднього рішення видається (направляється) заявнику, копія та документи, на підставі яких було прийнято попереднє рішення, залишається в Структурному підрозділі або уповноваженому митному органі, який його видав.

3.12. У разі втрати оригіналу попереднього рішення Структурний підрозділ або уповноважений митний орган, який його видав, за вмотивованим зверненням видає заявникові дублікат попереднього рішення.

Видача дубліката здійснюється протягом 10 днів з дати подання заяви на підставі відомостей, які зберігаються в справах Структурного підрозділу або уповноваженого митного органу, який його видав.

Дублікату попереднього рішення присвоюється номер оригіналу, замість якого він виданий.

3.13. Строк дії дубліката попереднього рішення не може перевищувати строку дії, який зазначався у втраченому оригіналі попереднього рішення, у разі його встановлення Структурним підрозділом або уповноваженим митним органом, який його видав.

3.14. У разі зміни керівника, який підписував оригінал попереднього рішення, дублікат підписується іншим керівником, що має право такого підпису.

Видавати дублікати попереднього рішення має право лише Структурний підрозділ або уповноважений митний орган, що видав оригінал.

IV. Втрата чинності та відкликання попереднього рішення

4.1. Попереднє рішення втрачає чинність у разі:

змін у законодавстві України, що мають значення для класифікації товару, на який видавалося попереднє рішення;

прийняття Держмитслужбою України обов'язкових для всіх митних органів і суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності рішень щодо класифікації та кодування товарів в УКТЗЕД.

4.2. Якщо попереднє рішення було прийняте на основі недостовірної інформації або при проведенні ідентифікації товару під час митного оформлення митними органами виявлені факти невідповідності характеристик товару відомостям, наведеним у попередньому рішенні, попереднє рішення відкликається.

4.3. Рішення Структурного підрозділу або уповноваженого митного органу про втрату чинності або відкликання попереднього рішення направляється заявникові протягом двох робочих днів після його прийняття та доводиться до відома всіх митних органів шляхом розміщення відповідної інформації в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Державної митної служби України.

4.4. Втрата чинності або відкликання попереднього рішення не перешкоджає заявнику повторно звернутися із зверненням відповідно до вимог цього Порядку.


Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук


Додаток 1
до Порядку прийняття попередніх рішень про класифікацію та кодування товарів згідно з УКТЗЕД


Керівнику структурного підрозділу Держмитслужби України
(начальнику митного органу)

Звернення
про прийняття попереднього рішення про класифікацію та кодування товару згідно з УКТЗЕД

Найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи), місцезнаходження (місце проживання) та повна поштова адреса та номер контактного телефону, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

Прошу надати попереднє рішення щодо класифікації згідно з УКТЗЕД нижченаведеного товару.

Детальний опис товару: комерційна та фірмова назви, характеристики товару, що визначають його основні якісні та кількісні параметри, а саме: стандарти, технічні умови, сорт, марка, модель, артикул, розмір, маркування, розфасування, комплектність, функції, що виконує товар, упаковка (опис, вага, розміри), виробник, країна походження та інші відомості, необхідні для класифікації у відповідній підкатегорії УКТЗЕД.

Найменування та номери документів, що надаються для розгляду згідно з пунктом 2.3 розділу II Порядку прийняття попередніх рішень про класифікацію та кодування товарів згідно з УКТЗЕД, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2011 N 1740, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ____________ за N ____________.

____________
(дата)

____________
(підпис)

______________________________
(ініціали та прізвище заявника)Додаток 2
до Порядку прийняття попередніх рішень про класифікацію та кодування товарів згідно з УКТЗЕД


Попереднє рішення
про класифікацію та кодування товару в УКТЗЕД

1. Назва структурного підрозділу Державної митної служби України (найменування митного органу)


2. Реєстраційний номер

3. Заявник

4. Дата видачі (число, місяць, рік)


5. Код товару згідно з УКТЗЕД


6. Назва товару


7. Відомості про товар, необхідні для класифікації


8. Обґрунтування видачі попереднього рішення


9. Підпис керівника (заступника керівника) структурного підрозділу Державної митної служби України (начальника (заступника начальника) митного органу).


____________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)Коментарії (0)Add Comment

Написати коментарій
менше | більше

security code
Напишіть вказані букви


busy