Контактна інформація

АДРЕСА: Українa
18015, Черкаси, Гоголя, 315 к.1
        E-mail:  
audit24@i.ua
 
+38 (0472) 54-32-62
+38 (067) 472-37-49
+38 (050)  443-09-63
+38 (096) 242-81-94
+38 (063) 377-09-46
 

Курси валют

Порядок обліку спільної діяльності
Офіційні роз'яснення

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 02.02.2012 р. N 31-08410-07-10/2417

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України розглянув запит щодо обліку спільної діяльності та повідомляє.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує положення (стандарти) бухгалтерського обліку - нормативно-правові акти, що визначають принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам.

 

Порядок обліку спільної діяльності визначено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. N 91 (далі - П(С)БО 12), яке розроблено на основі Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 31 "Частки у спільних підприємствах" (далі - МСБО 31).

Зміни з П(С)БО 12, що були внесені наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2011 р. N 664, були запропоновані до розгляду фахівцями, які професійно займаються обліком спільної діяльності, та спрямовані на удосконалення обліку спільної діяльності без створення юридичної особи на засадах МСБО. Також враховувалось правове регулювання спільної діяльності без створення юридичної особи (глава 77 Цивільного кодексу України) та практика обліку, що склалася в Україні.

З метою забезпечення прозорості, компетентності та врахування інтересів підприємництва в питаннях регулювання методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності при Міністерстві фінансів України діє Методологічна рада з бухгалтерського обліку. Метою діяльності Методологічної ради є організація розробки та розгляду проектів національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. На засіданні Методологічної ради з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України зазначені зміни були розглянуті та схвалені.

З огляду на викладене, Міністерство фінансів України, затверджуючи зміни до П(С)БО 12, діяло на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені законами України.

Вимоги щодо ведення обліку спільної діяльності без створення юридичної особи, відображення учасником у своїх облікових регістрах (на окремих рахунках аналітичного обліку) і у фінансовій звітності активів, задіяних у спільній діяльності, які він контролює, або свою частку у спільно контрольованих активах; зобов'язання, які він узяв для провадження цієї діяльності; свою частку в будь-яких зобов'язаннях, узятих разом з іншими учасниками щодо цієї діяльності; дохід або витрати, набуті в процесі спільної діяльності, були передбачені пунктом 19 П(С)БО 12 до внесення змін. Така ж норма передбачена у пунктах 21 і 22 МСБО 31.

Таким чином, внесені зміни до П(С)БО 12 кардинально не змінили облік спільної діяльності без створення юридичної особи, ними уточнено порядок обліку внесків у спільну діяльність, визнання і відображення доходів та витрат спільної діяльності, а також розкриття інформації про спільну діяльність у фінансовій звітності.

Відповідно до абзацу восьмого пункту 19 П(С)БО 12 оператор спільної діяльності веде бухгалтерський облік спільної діяльності без створення юридичної особи окремо від результатів власної господарської діяльності і складає окремий баланс та відповідні форми фінансової звітності спільної діяльності без створення юридичної особи.

Згідно з пунктом 6 П(С)БО 2 "Баланс", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. N 87, для складання окремого балансу дані первинних документів про господарські операції заносяться до окремих (відкритих для відображення господарських операцій зі спільної діяльності) регістрів бухгалтерського обліку. За даними окремих регістрів бухгалтерського обліку складаються окремий баланс і відповідні форми фінансової звітності щодо зазначених господарських операцій. Показники окремого балансу і відповідних форм фінансової звітності включаються до балансу підприємства - учасника спільної діяльності без створення юридичної особи і відповідних форм фінансової звітності, при цьому інформація про внутрішньогосподарські розрахунки (взаємні зобов'язання у рівній сумі) не наводиться. Окремий баланс спільної діяльності без створення юридичної особи до органів статистики не подається.

Таким чином, оператор спільної діяльності складає окремий баланс, звіт про фінансові результати, а також форми, які необхідні учасникам спільної діяльності без створення юридичної особи для складання власної фінансової звітності з урахуванням результатів спільної діяльності, своєї частки в активах і зобов'язаннях.

Для удосконалення методичного забезпечення бухгалтерського обліку спільної діяльності наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2011 р. N 1873 затверджено Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи.

Приклади відображення в бухгалтерському обліку окремих операцій зі спільної діяльності та складання фінансової звітності учасників з урахуванням окремого балансу спільної діяльності наведено в додатках 1 і 2 до цих Методичних рекомендацій.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. Чмерук

Коментарії (0)Add Comment

Написати коментарій
менше | більше

security code
Напишіть вказані букви


busy