Контактна інформація

АДРЕСА: Українa
18015, Черкаси, Гоголя, 315 к.1
        E-mail:  
audit24@i.ua
 
+38 (0472) 54-32-62
+38 (067) 472-37-49
+38 (050)  443-09-63
+38 (096) 242-81-94
+38 (063) 377-09-46
 

Курси валют

Податок на прибуток підприємств. Частина 3
Актуальні консультації

Додаток ІВ «Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати».

podatok_na_prybutok_3У положеннях Податкового кодексу інші витрати звичайної діяльності регулюються нормами пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138, а інші операційні витрати – пп. 138.10.4 п. 138.10 ст. 138. Детально ці витрати відображаються у рядку 06.5 додатка ІВ до декларації № 114 або у рядку 06.4 додатка ІВ декларації № 1213. Види витрат та відповідність їх нормам Податкового кодексу наведено в табл. 6.

 

 

 

 

 

Таблиця 6

Види витрат

Код рядка

Норми Податкового кодексу

1

2

3

Суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій (застосовується обмеження)

06.5.1

Абзац «а» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138 (у розмірі, що не перевищує 4 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року)

Суми коштів, перераховані роботодавцями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, передбачені колективними договорами (угодами) відповідно до Закону про профспілки (застосовується обмеження)

06.5.2

Абзац «б» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138 (в межах 4 % оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік)

Суми коштів, перераховані підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працюють за основним місцем роботи не менш як 75 % таких осіб, цим об'єднанням для ведення благодійної діяльності (застосовується обмеження)

06.5.3

Абзац «в» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138 (не більше ніж 10 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року)

Витрати на створення резерву сумнівної заборгованості

06.5.4

Абзац «г» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138

Вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих в обсягах та за переліком професій, що встановлюються Кабінетом Міністрів України

06.5.5

Абзац «ґ» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138

Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям, музеям-заповідникам (застосовується обмеження)

06.5.6

Абзац «д» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138 (у розмірі, що не перевищує 10 % оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік)

Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані на користь резидентів для цільового використання з метою виробництва національних фільмів (у тому числі анімаційних) та аудіовізуальних творів (застосовується обмеження)

06.5.7

Абзац «е» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138 (не більше ніж 10 % оподатковуваного прибутку за попередній податковий рік)

Витрати платника податку, пов'язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення, які перебувають у його власності; витрати на самостійне зберігання, переробку, захоронення або придбання послуг із збирання, зберігання, перевезення, знешкодження, видалення і захоронення відходів від виробничої діяльності платника податку, що надаються сторонніми організаціями, з очищення стічних вод; інші витрати на збереження екологічних систем, які перебувають під негативним впливом господарської діяльності платника податку

06.5.8

Абзац «є» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138

Витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів

06.5.9

Абзац «ж» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138

Витрати на плату за реєстрацію підприємства в органах державної реєстрації

06.5.10

Абзац «ж» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138

Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об'єднанням у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше ніж 0,2 % фонду оплати праці платника податку в розрахунку за звітний податковий рік

06.5.11

Абзац «а» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138

Витрати за операціями в іноземній валюті, втрати від курсової різниці, визначені згідно зі ст. 153 Податкового кодексу

06.5.12

Абзац «в» пп. 138.10.4 п. 138.10 ст. 138

Суми коштів, внесені до страхових резервів, суми нарахованих податків та зборів, установлених Податковим кодексом, а також інших обов'язкових платежів, встановлених законодавчими актами

06.5.13

Абзац «в» пп. 138.10.4 п. 138.10 ст. 138

Сума фактичних витрат, відшкодована Пенсійному фонду України на виплату і доставку пенсій

06.5.14

Абзац «в» пп. 138.10.4 п. 138.10 ст. 138

Плата за землю, що не використовується в сільськогосподарському виробничому обороті

06.5.15

Абзац «в» пп. 138.10.4 п. 138.10 ст. 138

Витрати, визначені відповідно до ст. 146 Податкового кодексу*

06.5.16

Стаття 146

Витрати за операціями із землею та її капітальним поліпшенням

06.5.17

Пункт 147.4 ст. 147

Витрати за операціями з борговими вимогами та зобов'язаннями

06.5.18

Підпункт 153.4.3 п. 153.4 ст. 153

Витрати за операціями з оренди/лізингу

06.5.19

Пункт 153.7 ст. 153

Витрати при першому відступленні права вимоги

06.5.20

Пункт 153.5 ст. 153

Витрати, пов'язані з довготривалим (більше ніж один рік) технологічним циклом виробництва

06.5.21

Пункт 138.2 ст. 138

Витрати з винагороди управителю за договорами управління майном

06.5.22

Підпункт 153.13.3 п. 153.13 ст. 153

Суми витрат, отриманих (нарахованих) до реорганізації платником податку, що припинений, та не включених до витрат до дати затвердження передавального акта

06.5.23

Пункт 153.15 ст. 153

Суми врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості (+, –)

06.5.24 СБ

Заповнюється на підставі даних з додатка СБ, п. 159.1 ст. 159

Перерахунок витрат у разі зміни суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+, –)

06.5.25

Пункт 140.2 ст. 140

Перерахунок витрат у разі визнання правочину недійсним (+, –)

06.5.26

Амортизація тимчасової податкової різниці, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів станом на 01.04.2011 р.

06.5.27 АМ

Заповнюється на підставі даних додатка АМ відповідно до абзацу п'ятого п. 6 підрозділу 4 розділу XX Кодексу, пункти 146.19, 146.20

Амортизація необоротних активів, наданих в оперативну оренду

06.5.28 АМ

Обов'язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам**

06.5.29

Статті 142, 143

Сума внесків платника податку на довгострокове страхування життя (недержавне пенсійне забезпечення) найманої фізичної особи, загальний обсяг якої не перевищує 25 % заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі звітні (податкові) періоди

06.5.30

Пункт 142.2 ст. 142

Сума страхового резерву для небанківських фінансових установ

06.5.31

Пункт 159.2 ст. 159

Витрати на придбання послуг (робіт) з інжинірингу, в тому числі:

06.5.32

Підпункти 139.1.14, 139.1.15 п. 139.1 ст. 139 (в обсязі, що не перевищує 5 % митної вартості обладнання, імпортованого згідно з відповідним контрактом)

витрати, понесені (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу (застосовується обмеження)

06.5.32.1

Нараховані роялті, в тому числі:

06.5.33

Підпункт 140.1.2 п. 140.1 ст. 140 (в обсязі, що не перевищує 4 % доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передує звітному)

роялті, нараховані на користь нерезидента (застосовується обмеження)

06.5.33.1

Витрати на консалтинг, в тому числі:

06.5.34

Підпункт 139.1.13 п. 139.1 ст. 139 (в обсязі, що не перевищує 4 % доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передує звітному)

витрати, понесені (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу (застосовується обмеження)

06.5.34.1

Сума фактично повернутої поворотної фінансової допомоги

06.5.35

Абзац другий пп. 135.5.5 п. 135.5 ст. 135 (відповідні суми за даними обліку)

Суми списаної безнадійної кредиторської заборгованості

06.5.36

Пункт 159.1 ст. 159 (відповідні суми за даними обліку)

Інші витрати господарської діяльності, для яких розділом III Податкового кодексу прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат***

06.5.37

Підпункт 138.12.2 п. 138.12 ст. 138

85 % вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у нерезидентів, що мають офшорний статус

06.5.38 ВО

Пункт 161.2 ст. 161 (заповнюється на підставі даних додатка ВО)

Сума витрат на ремонт та поліпшення необоротних активів, наданих в оперативну оренду відповідно до п. 146.12 ст. 146 розділу III Податкового кодексу

06.5.39 АМ

Пункт 146.12 ст. 146 (заповнюється на підставі даних додатка АМ)

Витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності платника податку, в тому числі з питань законодавства, на придбання літератури, оплату Інтернет-послуг і передплату спеціалізованих періодичних видань

06.5.40

Абзац «в» пп. 138.10.4 п. 138.10 ст. 138

При поданні декларації № 1213 детальну розшифровку сум та назв витрат надавати не потрібно.

Додаток ТП «Розрахунок податку на прибуток, отриманий від діяльності, що підлягає патентуванню». Показники цього додатка розшифровують рядки 8 і 12 декларації № 114 та рядки 8 і 12 декларації № 1213. При заповненні додатка слід керуватися пп. 139.1.10 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу, відповідно до якого вартість патентів враховується у зменшенні податкового зобов'язання платника податку.

При цьому п. 152.2 ст. 152 Податкового кодексу передбачено, що платник податку, який провадить діяльність, що підлягає патентуванню, зобов'язаний окремо визначати податок від кожного виду такої діяльності та окремо податок від діяльності, що не передбачає придбання патенту.

З цією метою платники податку, які провадять діяльність, що підлягає патентуванню, ведуть окремий облік доходу (прибутку), отриманого від такої діяльності, та витрат, пов'язаних з отриманням такого доходу, з урахуванням від'ємного значення як результату розрахунку об'єкта оподаткування.

Види підприємницької діяльності, які підлягають патентуванню, визначено пп. 267.1.1 п. 267.1 ст. 267 Податкового кодексу. До них належать: торговельна діяльність у пунктах продажу товарів; діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України; торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти; діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

Додаток ПЗ «Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування» (до рядка 09 декларації № 114 та до рядка 09 декларації № 1213).

Додаток складається з двох таблиць: у таблиці 1 додатка ПЗ здійснюється розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування; у таблиці 2 додатка ПЗ зазначаються підстави для застосування пільги.

Відповідні показники цього додатка визначаються з урахуванням положень п. 152.11 ст. 152 Податкового кодексу, якими встановлено, що платники податку, прибуток яких повністю та/або частково звільнено від оподаткування податком на прибуток, ведуть окремий облік такого прибутку. Окремо ведеться облік доходів, щодо яких застосовуються пільги (підстави для їх застосування зазначаються у таблиці 2).

У разі якщо підприємство здійснює декілька видів діяльності, що не підлягають оподаткуванню, прибуток визначається за кожним видом такої діяльності окремо, а в таблиці 2 додатка ПЗ відображаються підстави для застосування пільги.

Додаток ЗП «Зменшення нарахованої суми податку» заповнюється у разі заповнення рядка 13 декларації. Цей додаток також складається з двох таблиць.

У таблиці 1 додатка ЗП відображається зменшення нарахованої суми податку за його видами. У табл. 7 наведено норми Податкового кодексу, згідно з якими платник податку має право на зменшення нарахованої суми податку.

Таблиця 7

Види податку

Код рядка

Норми Податкового кодексу

1

2

3

Зменшення нарахованої суми податку

Підсумковий (рядок 13.1 + рядок 13.2 + рядок 13.5.1 + рядок 13.6)


Сума податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, сплаченого суб'єктами господарювання за кордоном, яка зараховується під час сплати ними податку в Україні в розмірі, який не перевищує суми податку, що підлягає сплаті таким платником протягом такого звітного (податкового) періоду

13.1

Пункт 161.4 ст. 161 (з урахуванням особливостей, передбачених п. 161.5 ст. 161, та обмежень, встановлених п. 161.6 ст. 161)

Сума податку, нарахованого платником податку на прибуток (при консолідованій сплаті) за місцезнаходженням його відокремлених підрозділів

13.2

Пункт 152.4 ст. 152

Сума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів) у звітному (податковому) періоді*

13.3

Підпункти 153.3.3, 153.3.4 п. 153.3 ст. 153

Сума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів) у минулих періодах, не врахована у зменшення податку (рядок 13.5.2 додатка ЗП до рядка 13 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)

13.4

Сума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів) (рядок 13.3 + рядок 13.4), у тому числі:

13.5

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в поточному звітному (податковому) періоді

13.5.1

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в наступних звітних (податкових) періодах (рядок 13.5 – рядок 13.5.1, переноситься до рядка 13.4 додатка ЗП до рядка 13 декларації за наступний звітний (податковий) період)

13.5.2

Податок на землю, що використовується в сільськогосподарському виробничому обороті виробників сільськогосподарської продукції**

13.6

Стаття 155

Таблиця 2 додатка ЗП застосовується платниками податку – юридичними особами, які прийняли рішення про сплату консолідованого податку, для розрахунку податку, що сплачується за місцем розташування відокремленого(них) підрозділу(ів).

Додаток ПН «Розрахунок суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за звітний (податковий) період» (до рядка 17 декларації № 114 та до рядка 17 декларації № 1213).

Пунктом 103.9 ст. 103 Податкового кодексу передбачено, що особа, яка виплачує доходи нерезиденту, зобов'язана у разі здійснення у звітному періоді (кварталі) виплат нерезидентам доходів із джерелом їх походження з України подавати до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) звіт про виплачені доходи, утримані та перераховані до бюджету податки на доходи нерезидентів у строки та за формою, встановленими центральним органом ДПС.

Зазначимо, що додаток ПН заповнюється окремо щодо кожного нерезидента, якому виплачуються доходи. Перелік таких доходів визначено п. 160.1 ст. 160 Кодексу.

Нагадаємо, що з суми доходів, перелічених у п. 160.1 цієї статті Податкового кодексу, резидент, що виплачує такі доходи на користь нерезидента, зобов'язаний утримати з нерезидента податок за ставкою 15 % згідно з п. 160.2 ст. 160 цього Кодексу (крім доходів, зазначених у пунктах 160.3 – 160.6 цієї статті).

Податок, утриманий з нерезидента, сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України та країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати.

При цьому у разі якщо положення чинних міжнародних договорів України з країнами нерезидентів, на користь яких виплачуються доходи, передбачають інші ставки оподаткування таких виплат, то застосовуються ставки, передбачені таким договором.

Додаток ПН складається також з двох таблиць: у табл. 1 здійснюється розрахунок податкових зобов'язань нерезидентів у розрізі отриманих ними доходів із джерелом їх походження з України.

Види доходів та ставки податку за такими доходами наведено у табл. 8.

Таблиця 8

Види доходів

Код рядка

Ставка податку у %

Норми Податкового кодексу

1

2

3

4

Проценти, дисконтні доходи

1

15

Пункт 160.1 ст. 160

Дивіденди

2

15

Роялті

3

15

Фрахт

4

6

Пункт 160.5 ст. 160 (базою для оподаткування є базова ставка такого фрахту)

Доходи від інжинірингу

5

15


Лізингова/орендна плата

6

15

Пункт 160.1 ст. 160

Доходи від продажу нерухомого майна

7

15

Прибуток від здійснення операцій із торгівлі цінними паперами, деривативами або іншими корпоративними правами

8

15

Доходи, отримані від спільної діяльності

9

15

Внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні або страхування резидентів від ризиків за межами України

10

15

Винагорода за провадження культурної, освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності

11

15

Брокерська, комісійна, агентська винагорода

12

15

Доходи, одержані від діяльності у сфері розваг (крім діяльності з проведення державної грошової лотереї)

13

15

Доходи у вигляді благодійних внесків та пожертв на користь нерезидентів

14

15

Інші доходи

15

15

Прибуток від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями

16

23

Пункт 160.3 ст. 160 (базою оподаткування є прибуток, який розраховується як різниця між номінальною вартістю безпроцентних (дисконтних) цінних паперів, сплаченою або нарахованою їх емітентом, та ціною їх придбання на первинному чи вторинному фондовому ринку)

Проценти, дохід (дисконт) на державні цінні папери, або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, які продані (розміщені) нерезидентами за межами території України

17

Пункт 160.4 ст. 160

Проценти за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Нацбанку України, або кредити (позики), отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями

18

Доходи за виробництво та/або розповсюдження реклами

19

20

Пункт 160.7 ст. 160 (базою оподаткування є сума таких виплат)

У таблиці 2 додатка ПН відображаються тільки суми прибутку за безпроцентними облігаціями та казначейськими зобов'язаннями.

Відповідно до п. 160.3 ст. 160 Податкового кодексу прибуток визначається розрахунково як різниця між ціною придбання, зазначеними цінними паперами та їх номінальною вартістю, отриманий прибуток оподатковується за загальною ставкою податку на прибуток.

Додаток АД «Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток на суму виплачених дивідендів» до рядка 20 декларації № 114 або додаток АВ до рядка 20 декларації № 1213.

Цей додаток заповнюють платники податку, керуючись нормами пп. 153.3.3 п. 153.3 ст. 153 Податкового кодексу, а саме: емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), вносить до бюджету авансовий внесок за встановленою ставкою податку на прибуток, що нараховується на суму дивідендів, які фактично виплачуються, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку. Авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

У разі якщо дивіденди виплачуються у формі, відмінній від грошової, то базою для нарахування авансового внеску є вартість такої виплати, розрахована за звичайними цінами. Відповідність рядків додатків АД та АВ нормам Податкового кодексу наведено у табл. 9.

Таблиця 9

Показники

Код рядка

Норми Податкового кодексу

Сума виплачених у звітному (податковому) періоді дивідендів, в тому числі:сума дивідендів, виплачена фізичним особам;

1.1

Підпункт 153.3.5 п. 153.3 ст. 153 (авансовий внесок не справляється)

сума дивідендів, виплачена у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих платником податку, за умови, що така виплата жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента;

1.2

сума дивідендів, виплачена інститутом спільного інвестування;

1.3

сума дивідендів, виплачена управителем фонду операцій з нерухомістю при виплаті платежів власникам сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в результаті розподілу доходу фонду операцій з нерухомістю;

1.4

сума дивідендів, отримана материнською компанією

2

Сума перевищення виплачених над отриманими материнською компанією дивідендами у попередньому звітному (податковому) році (рядок 4 цього додатка за попередній звітний (податковий) рік)*

3

Підпункт 153.3.2 п. 153.3 ст. 153

Сума дивідендів, з якої має бути сплачено авансовий внесок у звітному (податковому) періоді (рядок 1 – рядок 1.1 – рядок 1.2 – рядок 1.3 – рядок 1.4 – рядок 2 – рядок 3)

4


Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді (рядок 4 х рядок 10 декларації / 100), в тому числі:

5


сума авансового внеску при виплаті дивідендів у звітному (податковому) періоді, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи (переноситься в рядок 20 декларації)

5.1


Коментарії (0)Add Comment

Написати коментарій
менше | більше

security code
Напишіть вказані букви


busy