Контактна інформація

АДРЕСА: Українa
18015, Черкаси, Гоголя, 315 к.1
        E-mail:  
audit24@i.ua
 
+38 (0472) 54-32-62
+38 (067) 472-37-49
+38 (050)  443-09-63
+38 (096) 242-81-94
+38 (063) 377-09-46
 

Курси валют

Податок на прибуток підприємств. Частина 2
Актуальні консультації

Податок на прибуток підприємствДодаток ЗВ «Загальновиробничі витрати» (рядок 06.1 декларації № 114). Рядок 06.1 заповнюється на підставі пп. 138.8.5 п. 138.8 ст. 138 Податкового кодексу, тобто склад загальновиробничих витрат має відповідати класифікації витрат, наведених у цьому підпункті (сума рядків 06.1.1 – 06.1.13).

У декларації № 1213 додаток ЗВ не передбачається.

Складові додатка ЗВ до декларації № 114 наведено в табл. 3.

 

 

 

 

 


 

Таблиця 3

Види витрат

Код рядка

Норми Податкового кодексу

1

2

3

Витрати на управління виробництвом, в тому числі:

06.1.1

Абзаци «а» – «в» пп. 138.8.5 п. 138.8 ст. 138

витрати на оплату праці;

06.1.1.1

внески на соціальні заходи;

06.1.1.2

витрати на оплату службових відряджень

06.1.1.3

Амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення

06.1.2 АМ

Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення

06.1.3 АМ

Амортизація витрат, пов'язаних із видобутком корисних копалин

06.1.4 АК


Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, оперативну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення, в тому числі:

06.1.5

Абзац «г» пп. 138.8.5 п. 138.8 ст. 138

витрати на вдосконалення технології та організації виробництва;

06.1.6

Абзац «ґ» пп. 138.8.5 п. 138.8 ст. 138

витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інші послуги з утримання виробничих приміщень;

06.1.7

Абзац «д» пп. 138.8.5 п. 138.8 ст. 138

витрати на обслуговування виробничого процесу;

06.1.8

Абзац «е» пп. 138.8.5 п. 138.8 ст. 138

витрати на охорону праці, техніку безпеки, понесені відповідно до законодавства

06.1.9

Абзац «є» пп. 138.8.5 п. 138.8 ст. 138

Суми витрат, пов'язаних із підтвердженням відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю, екологічного управління довкіллям, персоналу встановленим вимогам відповідно до Закону про підтвердження відповідності

06.1.10

Абзац «ж» пп. 138.8.5 п. 138.8 ст. 138

Суми витрат, пов'язаних з розвідкою/дорозвідкою та облаштуванням нафтових та газових родовищ

06.1.11

Абзац «з» пп. 138.8.5 п. 138.8 ст. 138

Витрати на страхування

06.1.12


Інші загальновиробничі витрати; нестачі незавершеного виробництва, нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах у межах норм природного убутку згідно із затвердженими галузевими міністерствами та погодженими Мінфіном України нормативами

06.1.13

Абзац «и» пп. 138.8.1 п. 138.8 ст. 138


Додаток АВ «Адміністративні витрати» (рядок 06.2 декларації № 114 або рядок 06.1 декларації № 1213).

Адміністративні витрати в Податковому кодексі регулюються нормами пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138. Види адміністративних витрат додатка АВ та відповідність його рядків статтям Податкового кодексу для зручності заповнення наведено в табл. 4.

Таблиця 4

Види витрат

Код рядка

Норми Податкового кодексу

Адміністративні витрати (сума рядків 06.2.1 – 06.2.12), у тому числі:загальні корпоративні витрати*

06.2.1

Абзац «а» пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138

витрати на службові відрядження й утримання апарату управління**

06.2.2

Абзац «б» пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138

витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського використання, в тому числі:

06.2.3

Абзац «в» пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138

амортизація основних засобів загальногосподарського використання;

06.2.3.1 АМ

Пункт 138.8 ст. 138

витрати на ремонт та поліпшення об'єктів основних засобів

06.2.3.2 АМ

Пункт 146.12 ст. 146

Винагорода за консультаційні, інформаційні, аудиторські та інші послуги

06.2.4

Абзац «г» пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138

Витрати на оплату послуг зв'язку***

06.2.5

Абзац «ґ» пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138

Амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання

06.2.6 АМ

Абзац «д» пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138

Витрати на врегулювання спорів у судах

06.2.7

Абзац «е» пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138

Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків

06.2.8

Абзац «є» пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138

Витрати на страхування

06.2.9

Підпункт 138.12.2 п. 138.12 ст. 138

Витрати на оплату праці

06.2.10

Внески на соціальні заходи

06.2.11

Інші витрати загальногосподарського призначення

06.2.12

Абзац «ж» пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138


(* Загальнокорпоративні витрати формуються з урахуванням пп. 139.1.1 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу, відповідно до якого забороняється відносити до складу витрат витрати на організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків (зазначені обмеження не стосуються платників податку, основною діяльністю яких є проведення таких заходів).

** Витрати на службові відрядження формуються з урахуванням норм пп. 140.1.7 п. 140.1 ст. 140 Податкового кодексу.

*** Витрати на оплату послуг зв'язку (як і інші) мають бути підтверджені необхідними документами про те, що такі витрати пов'язані з господарською діяльністю платника податку (пп. 14.1.27 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).)


Додаток ВЗ «Витрати на збут». У цьому додатку відображаються витрати, безпосередньо пов'язані зі збутом товарів (робіт, послуг). Перелік таких витрат наведено у пп. 138.10.3 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу. Зазначені витрати відображаються в рядку 06.3 декларації № 114 або у рядку 06.2 декларації № 1213 та визначаються розрахунково. Види витрат та відповідність їх нормам Податкового кодексу наведено в табл. 5.

Таблиця 5

Види витрат

Код рядка

Норми Податкового кодексу

Витрати на збут (сума рядків 06.3.1 – 06.3.15), до складу яких включаються:


Абзаци «а» – «г» пп. 138.10.3 п. 138.10 ст. 138

витрати на пакувальні матеріали для затарювання товарів на складах готової продукції;

06.3.1

витрати на ремонт тари;

06.3.2

витрати на оплату праці;

06.3.3

внески на соціальні заходи;

06.3.4

витрати на комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут;

06.3.5

витрати на передпродажну підготовку товарів

06.3.6

Витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг), в тому числі:

06.3.7

витрати, понесені (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з маркетингу, реклами (застосовується обмеження)

06.3.7.1

Підпункт 139.1.13 п. 139.1 ст. 139 (в обсязі, що не перевищує 4 % доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передує звітному)

Витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом

06.3.8

Абзац «ґ» пп. 138.10.3 п. 138.10 ст. 138 та пп. 140.1.7 п. 140.1 ст. 140

Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, пов'язаних зі збутом товарів, виконанням робіт, наданням послуг, в тому числі:

06.3.9

Абзац «д» пп. 138.10.3 п. 138.10 ст. 138

амортизація основних засобів;

06.3.9.1 АМ

Статті 144 та 146, п. 145.1 ст. 145

витрати на ремонт та поліпшення об'єктів основних засобів відповідно до п. 146.12 ст. 146 Кодексу

06.3.9.2 АМ

Пункт 146.12 ст. 146 (у розмірі, що не перевищує 10 % сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року)

Амортизація нематеріальних активів

06.3.10 АМ

Підпункт 145.1.1 ст. 145

Витрати на транспортування, перевалку, транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки

06.3.11

Абзац «е» пп. 138.10.3 п. 138.10 ст. 138

Витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування

06.3.12

Абзац «є» пп. 138.10.3 п. 138.10 ст. 138

Витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами підрозділів підприємства

06.3.13

Абзац «ж» пп. 138.10.3 п. 138.10 ст. 138

Витрати на страхування

06.3.14

Абзац «е» пп. 138.10.3 п. 138.10 ст. 138

Інші витрати, пов'язані зі збутом товарів, виконанням робіт, наданням послуг

06.3.15

Абзац «з» пп. 138.10.3 п. 138.10 ст. 138

Коментарії (0)Add Comment

Написати коментарій
менше | більше

security code
Напишіть вказані букви


busy