Контактна інформація

АДРЕСА: Українa
18015, Черкаси, Гоголя, 315 к.1
        E-mail:  
audit24@i.ua
 
+38 (0472) 54-32-62
+38 (067) 472-37-49
+38 (050)  443-09-63
+38 (096) 242-81-94
+38 (063) 377-09-46
Факс +38 (0472) 54-32-62

Додаткові послуги

ukr
Телефонуйте або пишіть нам в Viber, Telegram, WhatsApp за номером

+38-063-798-81-62

https://guruweba.net

Курси валют

Основні питання трансфертного ціноутворення
Актуальні консультації

trasferneДержавна фiскальна служба України у зв’язку з численними зверненнями платникiв щодо застосування норм податкового законодавства щодо трансфертного цiноутворення надає вiдповiдi на деякi запитання

 

Запитання

Відповідь

1

Як у 2015 роцi розрахувати вартiсний критерiй контрольованих операцiй?

Для всiх госпоперацiй, передбачених п.п. 39.2.1.1-39.2.1.3 i п.п. 39.2.1.5 ПКУ, та здiйснених платниками податкiв з 01.01.15 р. по 21.12.15 р., вартiсний критерiй визначають вiдповiдно до вказаних норм  у останній редакцiї. Тобто, для визнання госпоперацiй контрольованими необхiдним є одночасне виконання наступних умов:
- рiчний дохiд платника податкiв вiд будь-якої дiяльностi, визначений за правилами бухоблiку, перевищує 50 млн. грн (за вирахуванням непрямих податкiв) за вiдповiдний податковий рiк;
- обсяг таких госпоперацiй платника податкiв з кожним контрагентом, визначений за правилами бухоблiку, перевищує 5 млн. грн (за вирахуванням непрямих податкiв) за вiдповiдний податковий рiк.

2

Чи враховують при визначеннi вартiсного критерiю обсягу рiчного доходу платника податкiв для цiлей застосування трансфертного цiноутворення iншi доходи, зокрема, доходи вiд операцiйної (неоперацiйної) курсової рiзницi?

Дохiд вiд операцiйної та неоперацiйної курсової рiзницi враховують для обчислення рiчного доходу платника податкiв вiд будь-якої дiяльностi для цiлей трансфертного цiноутворення.

3

Якi показники рiчної фiнансової звiтностi враховують для визначення обсягу рiчного доходу вiд будь-якої дiяльностi платника податкiв для цiлей застосування трансфертного цiноутворення

Обсяг рiчного доходу платника податкiв вiд будь-якої дiяльностi для цiлей трансфертного цiноутворення, розраховують як сумарне значення наступних показникiв «Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд). Форма № 2»:
- чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (ряд. 2000);
- iншi операцiйнi доходiв (ряд. 2120);
- дохiд вiд участi в капiталi (ряд. 2200);
- iншi фiнансовi доходи (ряд. 2220);
- iншi доходи (ряд. 2240).

4

У п.п. 39.2.1.7 ПКУ зазначено, що для розрахунку рiчного доходу платника податкiв та обсягу контрольованих операцiй з кожним контрагентом не враховують непрямi податки. Якi саме податки вважаються непрямими?

В Українi використовують три види непрямих податкiв: податок на додану вартiсть, акцизний податок i мито.

5

Яким чином визначати обсяг контрольованих операцiй iз нерезидентами, держави яких було протягом 2015 року включено або виключено з перелiку держав (територiй), передбаченого п.п. 39.2.1.2 ПКУ?

Для платника податкiв, рiчний дохiд якого вiд будь-якої дiяльностi, визначений за правилами бухгалтерського облiку, в цiлому за 2015 рiк перевищує 50 млн грн (за вирахуванням непрямих податкiв), контрольованими операцiями будуть визнавати виключно госпоперацiї, здiйсненi з нерезидентом в перiод, коли вiдповiдна держава (територiя) була включена до вищезазначених перелiкiв. Звісно, за умови, що обсяг таких операцiй перевищує 5 млн. грн (за вирахуванням непрямих податкiв).

6

Чи враховується кредит-нота при визначеннi вартiсного критерiю контрольованих операцiй?

Оскiльки базою для визначення вартiсного критерiю контрольованих операцiй є договiрна (контрактна) цiна товару, а кредит-нота змiнює визначену договором з нерезидентом вартiсть поставлених товарiв, то при визначеннi вартiсного критерiю контрольованих операцiй їх обсяг обраховують за договiрною (контрактною) цiною такого товару з урахуванням змiн згiдно з наданою нерезидентом кредит-нотою.

7

Чи пiдпадають операцiї мiж пов’язаними особами — резидентами пiд визначення контрольованих операцiй?

Госпоперацiї з пов’язаними особами — резидентами не пiдпадають пiд визначення контрольованих

8

Платник податкiв у 2015 роцi проводив госпдiяльнiсть з придбання товарiв та послуг вiд пiдприємства, яке має мiсцезнаходження в АР Крим. Чи визнають госпоперацiї iз таким пiдприємством контрольованими та за яких умов?

Господарськi операцiї з особою, яка має податкову адресу на територiї ВЕЗ «Крим», будуть визнанi контрольованими. Але тiльки у випадках, якщо така особа є пов’язаною iз платником податкiв, або якщо така особа є комiсiонером у зовнiшньоекономiчних госпоперацiях з продажу товарiв, з одночасним дотриманням критерiїв, встановлених п.п. 39.2.1.7 ПКУ.

9

Платник податкiв здiйснював протягом 2015 року продаж товарiв за договорами комiсiї. Комiсiонером у цих госпоперацiях була компанiя — нерезидент, зареєстрована у державi, яка НЕ входила до урядового перелiку. Чи визнаються такi госпоперацiї контрольованими?

У разi дотримання вартiсного критерiю, контрольованими операцiями для платника податкiв в такому разi є госпоперацiї з продажу комiтентом товарiв третiй особi за допомогою комiсiонера. Стороною контрольованої операцiї, iнформацiя про яку має бути розкрито у звiтi, є особа — покупець товарiв, якiй комiтент продав свої товари за допомогою комiсiонера. Предметом контрольованої операцiї є товари, що є об’єктом купiвлi — продажу.

10

Чи вважаються контрольованими операцiї, що здiйснюються мiж резидентом i постiйним представництвом нерезидента — пов’язаної з таким резидентом особи?

У разi якщо госпоперацiї резидент здійснює з постiйним представництвом нерезидента — пов’язаною особою чи постiйним представництвом нерезидента з держави із урядового перелiку, то такi операцiї для резидента визнаватимуться контрольованими (за виконання вартісного критерію)

11

Чи визнаються госпоперації сільгосптоваровиробника— платника єдиного податку четвертої групи з реалiзацiї продукцiї на експорт контрольованими?

Госпоперацiї сільгосптоваровиробника, здiйсненi ним пiд час перебування на спрощенiй системi оподаткування, не визнають контрольованими

12

Який порядок подання звiту про контрольованi операцiї, якщо такi операцiї у 2014-2015 роках здiйснював сiльгоспвиробник — платник податку на прибуток?

У разi якщо виробники сiльськогосподарської продукцiї, рiчний податковий перiод яких починається з 01.07.14 р. i закiнчується 30.06.15 р, протягом 2014 року здiйснювали операцiї, що вiдповiдно до положень ПКУ до 01.01.15 р., пiдпадали пiд визначення контрольованих, такi платники податку зобов’язанi в установленому порядку подати звiт за перiод з 01.01.14 р. по 31.12.14 р. у термiн до 01.05.15 р.

Крiм того, у разi здiйснення протягом 2015 року операцiй, якi вiдповiдно до положень ПКУ, у редакцiї, чиннiй з 01.01.15 р., пiдпадали пiд визначення контрольованих, він зобов’язаний подати звiт за 2015 рiк у цей же термін.

13

Як здiйснити самостiйне виправлення помилок, допущених у Звiтi про контрольованi операцiї за минулi звiтнi (податкові) перiоди та чи застосовуються при цьому штрафнi санкцiї, передбаченi п. 120.3 ПКУ?

У разi самостiйного виявлення помилок, платник зобов’язаний подати уточнюючий звiт, про що зробити вiдмiтку його у графi 1 заголовної частини.

Якщо платник виявив контрольованi операцiї, якi були не задекларованi у звiтi, то такий платник сплачує штраф у розмiрi 1 % суми контрольованих операцiй, незадекларованих у поданому звiтi, але не бiльше 300 розмiрiв мiнзаробiтної плати за всi незадекларованi контрольованi операцiї.

14

Чи розповсюджується строк позовної давностi, визначений п. 102.1 ПКУ у разi проведення перевiрок контрольованих операцiї вiдповiдно до ст. 39 ПКУ на перiод 2013-2014 рокiв?

У разi проведення перевiрки контрольованої операцiї контролюючий орган, має право самостiйно визначити суму грошових зобов’язань платника не пiзнiше закiнчення 2555 дня, що настає за останнiм днем граничного строку подання податкової декларацiї, та/або граничного строку сплати грошових зобов’язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларацiя була надана пiзнiше, — за днем її фактичного подання.

15

Як здiйснити самостiйне коригування цiни контрольованої операцiї та суми податкових зобов’язань, якщо цiна операцiї при реалiзацiї товару менше розрахованого дiапазону цiн зiставних операцiй?

Приклад. Договiрна цiна при реалiзацiї товару складає 1 000,00 грн/т Розрахованi значення дiапазону цiн склали: мiнiмальне значення — 1 150 грн/т, максимальне значення — 1 400 грн/т, медiана дiапазону цiн — 1 300,00 грн/т. Обсяг реалiзацiї товару 2 000 тон. Сума податку на прибуток, яку платник повинен додатково сплатити складає (1 300,00-1 000,00) × 2 000 т × 18% (податок на прибуток) = 108 000,00 грн

16

Відповідно до ч. 3 пп. 75.1.2 ПКУ встановлено, що не є предметом документальної планової перевiрки питання трансфертного цiноутворення. Чи можуть контролюючi органи пiд час проведення документальної планової перевiрки перевiряти обов’язкок подання звiту про контрольованi операцiї?

Обмеження, встановлене цією нормою, не розповсюджується на перевiрки дотримання платником податку вимог щодо обов’язку подання звiту про контрольованi операцiї.

Коментарії (0)Add Comment

Написати коментарій
менше | більше

security code
Напишіть вказані букви


busy